Folkhälsomyndigheten

Kluck

 • Tio substanser föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

  Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor.

 • Fortsatt stora skillnader i hälsa mellan grupper

  Hälsan skiljer sig åt mellan grupper och förbättras inte för alla. Covid-19-pandemin har också drabbat olika grupper i olika hög utsträckning. Det visar den årliga rapporten om folkhälsans utveckling.

 • Matmiljön i fokus på Världsfetmadagen

  Matmiljön, den sociala och fysiska miljö som vi lever i, påverkar människors konsumtion av mat. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar idag matmiljöns betydelse för övervikt och fetma och övrig matrelaterad hälsa. Samtidigt presenteras ny data som visar att förekomsten av övervikt och fetma bland ungdomar i gymnasieåldern fortsätter att öka.

 • Fyra av tio nyanlända barn har symtom på posttraumatisk stress

  En studie bland barn födda i Afghanistan, Irak och Syrien visar att ungefär fyra av tio nyanlända barn i Sverige i åldern 16–18 år har symtom på posttraumatisk stress (PTSD). Resultaten visar på ett behov av fortsatt stöd till nyanlända barn för att öka förutsättningarna till en god hälsa.

 • Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord

  Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Arbetet beskrivs i en ny rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram i samverkan med Hälsohögskolan vid Jönköping University.

 • 120 000 personer får enkätfrågor om hälsa och covid-19

  I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

 • Naturvistelse bra för hälsan

  Nu inleds Friluftslivets år 2021, en satsning från Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket för att få fler att upptäcka naturen. Folkhälsomyndigheten är med och stöttar initiativet.

 • En god och jämlik hälsa med ny stödstruktur för arbetet

  Folkhälsomyndigheten redovisar nu hur det statliga folkhälsoarbetet kan stärkas för att bidra till det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa. Det ska ske genom bättre uppföljning och ett utvecklat samarbete med andra aktörer.

 • Få unga med hiv kan leva öppet med sin hivstatus

  Få unga som lever med hiv är så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten. Rapporten släpps i dag på världsaidsdagen 1 december.

 • Nya riktlinjer från WHO för att öka den fysiska aktiviteten och begränsa långvarigt sittande

  Världshälsoorganisationen har publicerat nya riktlinjer för fysisk aktivitet. I riktlinjerna betonas att all rörelse är bättre än ingen - och att det långvariga sittandet bör begränsas. För första gången införs svenska riktlinjer för att utgöra ett stöd i det regionala och lokala arbetet.